fbpx

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Därför är det av hög vikt för oss att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personliga uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och på ett i övrigt ansvarsfullt vis. Vi har därför upprättat denna personuppgiftspolicy.

TimeTjek AB är både att betrakta som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde beroende på vilka uppgifter som behandlas och varför. TimeTjek AB företräds av VD Karl-Henrik Johansson Munk. Om du har några frågor är du mer än välkommen att kontakt oss på info@timetjek.com

Vilken information samlar vi in och varför?

För att kunna fullgöra våra avtalsåtaganden gentemot kunder och för att våra kunder ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot sina anställda behandlar TimeTjek ett antal personuppgifter. Uppgifterna inhämtas främst från våra kunder eller våra kunders anställda. Det är även tänkbart att våra samarbetspartners överlämnar intressenters personuppgifter till oss. Vi behandlar framförallt sådana uppgifter som framkommer av anställningsavtal eller andra uppgifter om anställningen, men i vissa fall kan vi även behandla andra kategorier av personuppgifter. Till exempel kan en kund eller kunds anställdas personuppgifter sparas efter mejlkorrespondens. Nedan följer några exempel på personuppgifter som vi vanligen behandlar. Listan ska inte ses som uttömmande:

 

 • Namn
 • Befattning/Yrkestitel
 • E-postadresser
 • Personnummer
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • GPS-koordinatorer
 • Löneuppgifter
 • Sjuk/Föräldraledighet/VAB-uppgifter
 • Pensionsuppgifter
 • Försäkringsuppgifter
 • Uppgifter om arbetstider, schema och arbetsställen
 • Kategorier av registrerade

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är främst att bistå i samband med våra kunders eller våra kunders anställdas behov av personalhantering och andra uppgifter som åligger en arbetsgivare eller anställd enligt lag. Exempelvis behöver en arbetsgivare löneuppgifter och uppgifter anställningsförhållanden för att kunna betala ut löner till anställda samt fullgöra åtaganden i anställningsavtal och krav på från offentliga myndigheter som exempelvis Skatteverkets krav på förande av personalliggare. Även en anställd behöver kunna se att denne har registrerat rätt arbetstid och att information om bank, namn, adress och personnummer är riktig för att lönespecifikationer och löneutbetalningar ska bli korrekta.

Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter enligt ovan i syfte att kunna fullgöra vad som ankommer oss enligt ingångna avtal. Detta innebär att vi för våra kunders räkning behandlar personuppgifter för att våra kunder ska kunna fullgöra sina åtaganden som arbetsgivare. I vissa fall kan personuppgifter behandlas i TimeTjeks berättigade intresse. I andra fall är vi tvungna enligt lag att behandla personuppgifter, så som exempelvis bokföringslagen, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), personalliggare för Skatteverket, kollektivavtal och så vidare.

Om du undrar vilken rättslig grund vi har för att behandla just dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@timetjek.com

Hur länge har vi kvar dina personuppgifter?

Vi har kvar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som angivits ovan. I vissa fall behöver vi enbart behandla uppgifterna under den tid då avtal med våra kunder är gällande och eller ett specifikt anställningsförhållande består. I vissa fall kan det framgå direkt av lag hur länge vi måste behålla dina personuppgifter, t.ex. Skatteverkets krav på att arbetstider ska sparas i två år eller bokföringslagen som kräver att uppgifter sparas i sju år. Vi har alltid rätt att spara uppgifter under den tid som det kan krävas för att vi ska kunna göra gällande ett rättsligt anspråk. Vi gallrar personuppgifter löpande allteftersom de inte längre behövs. Vi försöker alltid hålla personuppgiftsbehandlingen till ett minimum.

Delas personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon tredje part i marknadsföringssyfte eller andra kommersiella syften. På våra kunders begäran kan vi komma att dela personuppgifter med kunders externa leverantörer, t.ex. revisorer eller redovisningskonsulter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna bestämma över dina egna personuppgifter. Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du därför följande rättigheter. TimeTjek kommer att säkerställa att du kan utöva dessa.

 

 1. Du har rätt att få utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera de uppgifter vi har om dig.
 2. Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilka de samlades in. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstadgad skyldighet att spara viss information har du inte rätt att kräva att dessa raderas.
 3. Du har rätt att få felaktigt eller ofullständiga uppgifter som TimeTjek behandlar om dig rättade.
 4. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig har du i vissa fall rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format. Detta kan du göra för att kunna använda uppgifterna hos ett annat företag. Denna rättighet gäller framförallt uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.
 5. Du har alltid rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring och mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (dvs grunden berättigat intresse). Om du t.ex. invänder mot direktmarknadsföring kommer TimeTjek att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål.
 6. Du har rätt att begära att TimeTjek ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Som registrerad har du möjlighet att inverka på vilka kontaktmedel vi ska använda vid kontakten med dig. Du kan till exempel ange att du inte vill bli kontaktad via e-post eller sms. Du kan också undanbe utskick såsom exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall behöver du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och ange vilken kommunikationsform du vill att vi ska använda i vår fortsatta kontakt.

Utövandet av dina rättigheter är helt kostnadsfritt. Om en begäran att få information är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi dock rätt att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontaktuppgifter till TimeTjek

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på TimeTjek enligt uppgifterna nedan.

info@timetjek.com

Har du klagomål?

Om du skulle ha några invändningar eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.