fbpx

Personuppgiftsinformation

Allmänt

När du på olika sätt är i kontakt med TimeTjek AB, org. nr 559130-0784 (“TimeTjek”, “vi” eller ”oss”) kan vi behöva samla in och behandla dina personuppgifter för olika ändamål.

Vi värnar om din personliga integritet. Därför är det av hög vikt för oss att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och på ett i övrigt ansvarsfullt sätt. Vi har därför upprättat denna information om personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

TimeTjek är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker med anledning av att du är kund hos oss, söker jobb hos oss, bokar demo eller kontaktar oss i övrigt.

När du som exempelvis anställd använder vår tjänst är det oftast din arbetsgivare som är personuppgiftsansvarig, och vi behandlar i dessa fall dina uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde. Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas vid användandet av tjänsten hänvisar vi dig till din arbetsgivare eller företaget för vars räkning du använder tjänsten.

Vår behandling av dina personuppgifter – Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken laglig grund?

– För dig som skapar konto eller är kund hos oss

När du registrerar dig som kund hos oss efterfrågar vi information om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och lösenord samt dina företagsuppgifter. Vi behandlar informationen för att kunna registrera och administrera ditt konto. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppfyllande av avtal gentemot dig samt vårt berättigade intresse av att hantera ditt konto hos oss.

Vi kommer att behålla information om dig och ditt företag under den period som är nödvändig för att hantera ditt konto, dvs så länge du är kund eller har ett konto hos oss, om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre.

– För dig som söker jobb hos oss

När du söker jobb hos oss behandlar vi de uppgifter som du delger oss i din ansökan samt under rekryteringsprocessen. Uppgifterna innefattar ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betyg, referenser, intyg och andra uppgifter du lämnar i ansökan (såsom i ditt CV och personliga brev). De personuppgifter som behandlas samlas in direkt från dig eller från aktörer du delar med oss (såsom referenser och LinkedIn). Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att gå igenom dina ansökningshandlingar och administrera rekryteringsprocessen.

Vi kommer att behålla information om dig under den period som rekryteringsprocessen genomförs om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre. Vill vi spara dina uppgifter för en framtida rekrytering kommer vi först inhämta ditt samtycke.

– För dig som bokar demo eller kontaktar oss i övrigt

När du bokar demo eller kontaktar oss i övrigt efterfrågar vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress och företagsnamn. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna ge dig god service och hantera ditt ärende.

Vi kommer behålla information om dig under den period som är nödvändig för att hantera ditt ärende hos oss om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre.

Hur länge har vi kvar dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter enligt ovan i syfte att fullgöra vad som ankommer oss enligt ovannämnda ändamål. I vissa fall är vi tvungna enligt lag att behandla personuppgifter, såsom enligt bokföringslagen och lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Vem delar vi dina personuppgifter med?

TimeTjek delar endast dina personuppgifter med noggrant utvalda tredje parter för att säkerställa att vi kan tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. TimeTjek vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES eftersom dessa områden har starka dataskyddsnormer. Därigenom kan vi säkerställa att dina uppgifter hanteras i enlighet med högsta säkerhetsstandarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Det kan dock hända att vissa av dina personuppgifter överförs eller behandlas utanför EU/EES. Om detta sker vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter fortsätter att skyddas på ett adekvat sätt. Sådana åtgärder kan inkludera att säkerställa att mottagaren av dina uppgifter följer EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller att de verkar inom en jurisdiktion som anses ha adekvat dataskyddsnivå enligt Europeiska kommissionen.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag- Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter samt tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till dataportabilititet- Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av TimeTjek, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig.

Rättelse av felaktiga uppgifter- Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig.

Radering av vissa uppgifter- Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter på grund av lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller exempelvis om vi måste behålla vissa uppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter- Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter- Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Kontaktuppgifter till TimeTjek

Har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på TimeTjek via e-post:

info@timetjek.com

Har du klagomål?

Har du klagomål avseende TimeTjeks behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se)

Redo? Kom igång idag!

Prova alla våra funktioner gratis i 14 dagar, välj sedan prispaket eller fortsätt tidrapportera gratis för alltid.